Reklamační podmínky 

Jak reklamovat?

Reklamační řád pro reklamaci služeb a zboží (HW a SW)

Cloud 2 Air s.r.o., Hálkova 1612/1  120 00, Praha 2 – Nové Město (dále jen prodávající)

Tato ustanovení se uplatní jak při prodeji v kamenném obchodě, tak v případě prodeje prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci poskytovaných služeb, díla a zboží v souladu s následujícími podmínkami:

 

I.  REKLAMACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY A AUTORSKÉHO DÍLA:

 1. Spotřebitel má právo reklamovat poskytovanou službu v případě, že parametry služby neodpovídají parametrům dle smluvního vztahu;
 2. Reklamaci služeb je doporučeno uplatnit okamžitě při zjištění nestandardního stavu, prostřednictvím tiketovacího systému poskytovatele (elektronická forma podpory a přijímání reklamací), případně kontaktováním technické podpory poskytovatele tel. +420 226 886 421 nebo na e-mailu reklamace@cool-it-one.cz
 3. Reklamace autorského díla se provádí zásadně prostřednictvím tiketovacího systému, v kterém se při vytvoření tiketu zvolí úroveň nefunkčnosti – defekt, chyba (kritická nefunkčnost) nebo otázka.
 4. Tiketovací systém je přístupný 24 hodin / 7 dní a je zpřístupněn na základě uzavření smlouvy a zaplacení všech splatných faktur (pohledávek).. Odpověď přes tiketovací systém spotřebitel obdrží do jednoho pracovního dne od zadání tiketu.

II.  REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. Pro veškerý Hardware. síťové prvky a ostatní zboží platí standardní odpovědnost za vadné plnění dle platné legislativy ČR. Právo z vadného plnění se vždy vztahuje k okamžiku uzavření kupní smlouvy a vztahuje se na vady, které předmět koupě v ten okamžik vykazoval. Právo z vady může kupující spotřebitel uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy (§ 2165 odst. 1 NOZ). Musí se přitom jednat o vady, které zboží vykazovalo již v okamžiku jeho prodeje, byť by byly skryté. V případě zjištění závady Hardware spotřebitel uplatňuje reklamaci následovným způsobem:
 2. Oznámí závadu prodávajícímu na e-mailovou adresu obchod@cool-it-one.cz nebo na telefonní číslo  +420 226 886 421;
 3. Prodávající si vyhrazuje právo vyzvat spotřebitel k provedení kontroly základních parametrů Hardware a k provedení testu v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem (předpokládá se, že spotřebitel má základní znalosti z obsluhy HW tak, aby byl schopen dle pokynů provést kontrolu nastavení vlastního HW);
 4. Na základě výsledku testu prodávající navrhne spotřebiteli další postup, případnou kontrolu HW v sídle prodávajícího;
 5. V případě poškozeného HW provede spotřebitel na vlastní náklady případnou demontáž a zajistí následnou přepravu poškozeného HW do sídla prodejce, kde bude provedena kontrola reklamovaného zařízení. Při kontrole je nutná osobní přítomnost spotřebitele (jeho zástupce), který bude seznámen s výsledkem kontroly zařízení a bude s ním projednán další postup řešení stavu. V případě, že se spotřebitel (jeho zástupce) kontroly reklamovaného zařízení neúčastní, je povinen vyjádření prodávajícího k reklamovanému zařízení respektovat v plném rozsahu;
 6. Prodávající na základě provedené kontroly reklamovaného zařízení rozhodne o přijetí zboží (HW) do reklamačního řízení ihned, ve složitých případech odešle zařízení nebo jeho část do servisu výrobce k vyjádření o reklamaci. O vyjádření smluvního servisu výrobce bude prodávající kupujícího informovat ihned, jak se o něm dozví. K reklamovanému zařízení bude vystaven reklamační protokol se stanoviskem o uznání či neuznání reklamace;
 7. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy;
 8. Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že zboží (HW) není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem, nebo se jedná o zařízení, které je zamontované nebo součástí nemovitosti, je spotřebitel oprávněn vyžádat servisní zásah prodávajícího v místě zamontování HW. Servisní zásah bude proveden na základě vzájemné dohody.
 9. Na základě takto provedené kontroly prodávajícím navrhne spotřebiteli způsob dalšího řešení.

III.  UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 1. Spotřebitel není schopen nebo odmítá vlastními silami (s pomocí pracovníka prodávajícího) provést kontrolu základních parametrů zařízení (HW) a jeho nastavení;
 2. Dojde-li k poškození zařízení (HW) vinou neodborné instalace nebo neodborným zacházením při instalaci a provozu;
 3. Nebude-li instalace a zapojení provedeno v souladu s návodem k instalaci a nebude-li zařízení používáno v souladu s průvodcem použití;
 4. Nebudou-li při instalaci dodrženy podmínky pro instalaci zabezpečující ochranu před statickou elektřinou;
 5. Dojde-li k neodbornému zásahu na zboží (HW) nebo jeho části.

IV.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Reklamace služeb, autorského díla a dodaného zařízení (HW) se řídí ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle prodávajícího, kde je možné přijetí reklamace s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb (pro případ služby nebo autorského díla lze za vhodné místo přijetí reklamace považovat tiketovací systém prodávajícího). Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace se uplatňuje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Za písemné potvrzení přijetí reklamace je možné považovat i potvrzení z tiketovacího systému a zaslání zprávy z tohoto sytému o zahájení prací na nápravě a následně i uzavření tiketu (odstranění závady). Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 3. V sídle společnosti musí být po nahlášení reklamace zařízení (HW) po celou pracovní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 4. Do lhůty, v které prodávající rozhoduje o přijetí zařízení do reklamace, se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady a to i včetně zaslání do servisu výrobce. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem dohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 5. Při prodeji nebo poskytování služeb mimo sídlo prodávajícího je prodávající povinen písemnou formou poskytnout zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může spotřebitel i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.
 6. Oprávněné nároky, tzn. výměnu zboží za nové, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, kupující uplatňuje výlučně u prodávajícího. Prodávající (i osoba pověřená k provedení opravy) je povinen spotřebiteli vydat písemný doklad o reklamaci, který obsahuje:
  -   Identifikace reklamujícího a prodávajícího (nebo servisní organizace)
  -   Identifikace reklamovaného výrobku, uvedení data prodeje
  -   Konkretizace rozporů s kupní smlouvou, konkretizace reklamovaných vad
  -   Požadavek spotřebitele na způsob vyřízení reklamace
  -   Datum uplatnění reklamace a předpokládaný termín vyřízení reklamace
  -   Způsob vyřízení reklamace
  -   Podpis reklamujícího a zástupce prodávajícího / servisní organizace, případně razítko
  -   Případně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání
  -   V případě zamítnutí reklamace pak písemné odůvodnění
 7. Prodávající není oprávněn požadovat předání dokladu o koupi. Může do něj nahlédnout, případně okopírovat. Reklamace musí být přijata, i když není zboží dodáno s původním obalem (zákon nepožaduje specifické balení).

V.  POŽADAVKY SPOTŘEBITELE

Spotřebitel  může požadovat:

 • Odstranění vady (prodávající má možnost vadu odstranit, dodat novou věc bez vady nebo dodat chybějící věc)
 • Výměna zboží nebo jeho součásti (při vadě, která představuje podstatné porušení smlouvy nebo více vadách současně / opakující se vadě)
 • Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (při vadě, která představuje podstatné porušení smlouvy nebo více vadách současně / opakující se vadě)
 • Výměna součástky (vada týkající se jen součásti zboží)
 • Sleva z kupní ceny zboží (při vadě, která představuje podstatné i nepodstatné porušení smlouvy)

VI. POSTUP PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY POMOCÍ - internetu, telefonu, e-mailu:

Odstoupení spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu je zákonně možné do 14 dnů od převzetí zboží – i když zboží nemá vadu a shoduje se s kupní smlouvou a není-li to zboží vyrobené na zakázku. Tímto prodávající informuje spotřebitele o jeho právu na odstoupení.

Tento reklamační řád je účinný dnem 30. listopadu 2022